23.02.2016

Piirid digitaalses Euroopas

Keeltel ja keelelisel mitmekesisusel on Euroopa kultuuris, kaubanduses, ettevõtluses ja koostöös keskne roll. Oma töös, õpingutes, reisidel, elukoha valikul ja ettevõtluses ei piirdu me enam ühe riigi ega geograafilise piirkonnaga. Digitaalne ühtne turg, mis on üks Euroopa Komisjoni 2020. aasta strateegia põhieesmärke, on põhimõtteliselt mitmekeelne. Tänini aga pole enamikul Euroopa keeltel digitaalsel turul piisavat keeletehnoloogilist tuge. Tegelikult võib Euroopas au sees peetud keelelise mitmekesisuse põhimõte saada isegi komistuskiviks, kui see takistab teabevahetust või raskendab juurdepääsu avalikele teenustele, ettevõtlusvõimalustele, töökohtadele ja tugiteenustele.

Kasutage uusi võimalusi

Euroopa Komisjon on astunud pika sammu mitmekeelse digitaalse ühtse turu loomise teel: Euroopa ühendamise rahastu (CEF-i) automaattõlkeplatvormi CEF.AT eesmärk on lihtsustada mitmekeelset suhtlust ning dokumentide ja muu keelelise sisu vahetust nii Euroopa riigiasutuste vahel kui ka riigiasutuste ja EL-i elanike ning ettevõtete vahel. CEF.AT platvormi saab mitmel viisil kasutada tarbijaõiguste, tervishoiu, riigihangete, sotsiaalkindlustuse, kultuuri jm valdkondadesse kuuluvates riigiasutustes. Seda hakatakse rakendama ka niisugustes Euroopa avalikes veebiteenustes nagu Euroopa digitaalraamatukogu Europeana, avatud andmete portaal ning vaidluste veebipõhise lahendamise platvorm. CEF-i automaattõlkeplatvormi abil saavad kõik EL-i liikmesriigid ning samuti Island ja Norra astuda sammu lähemale keelebarjääride ületamisele.

Selleks et CEF.AT vastaks igapäevastele avalike teenustega seotud tõlkevajadustele kogu Euroopas, on tarvis, et riigiasutused osaleksid aktiivselt selle loomisel. CEF.AT platvorm kasutab statistilise automaattõlke tehnoloogiat, õppides tõlkima olemasolevate tõlgete põhjal. See tähendab, et automaattõlkesüsteem, mida Euroopa Komisjon praegu riigiasutustele pakub ning mida treenitakse peamiselt EL-i õigusaktide ja EL-i asutuste tekstide tõlgetega, ei tarvitse kuigi hästi vastata kõigile EL-i liikmesriikide riigiasutuste vajadustele ja soovidele.

Osalege ELRC tegevuses!

Euroopa keeleressursside koordineerimise programm (ELRC) käivitati selleks, et koguda kõigis EL-i liikmesriikides, Islandil ja Norras keeleressursse niisuguste avaliku sektori automaattõlkesüsteemide loomiseks, mis vastaksid paremini igapäevastele avalike teenustega seotud vajadustele. ELRC eesmärk on koguda enneolematus mahus avaliku sektori tõlkematerjale, selleks et saada CEF.AT jaoks piisavalt keele- ja tõlkeandmeid (nii üks- kui ka kakskeelseid andmeid), mis oleksid asjakohased Euroopa riigiasutuste igapäevatööd silmas pidades. Eesmärk ei ole mitte üksnes ületada lõhe praeguste Euroopa Komisjoni poolt riigiasutustele pakutavate automaattõlkesüsteemide oskuste ja tegelike vajaduste vahel, vaid ka toetada Euroopa riikide keeletehnoloogia arengut üldisemalt. 

ELRC Eesti seminar

ELRC konsortsium korraldab Euroopa Komisjoni nimel kohaliku seminari kõigis 30 osalevas riigis, et jagada selgitusi selle kohta, kui olulist keelematerjali riigiasutused valdavad. Et kõik huvirühmad saaksid aidata muuta CEF.AT platvormi oma vajadustele vastavaks, kutsus ELRC ka kõigi Eesti riigiasutuste esindajaid osalema Eesti seminaril, mis toimus 11. veebruaril 2016 Tallinnas Euroopa Komisjoni Eesti Esinduses.

Seminaril võtsid sõna esinejad Euroopa Komisjonist, ELRC-st, riigiasutustest, Eesti Keeleressursside Keskusest, keeletehnoloogia ettevõttest Tilde ja Tartu Ülikoolist. Eesmärk oli üheskoos selgusele jõuda, millised on riigiasutuste automaattõlkevajadused, ning teha kindlaks väärtuslikud mitmekeelsete keeleressursside allikad. Samuti arutati andmete kasutamisega seotud tehnilisi ja õiguslikke küsimusi.

Kas ka teie töötate mõnes riigiasutuses ja suhtlete mitmes keeles? Või teevad seda teie kolleegid? Kas tegelete iga päev tõlketööga? Kas töötate mitmekeelsete dokumentide ja andmetega või osutate e-teenuseid? Kui vastus mõnele nendest küsimustest on jaatav, võtke meiega ühendust ja registreeruge veebis http://lr-coordination.eu/et/estonia_registration.

Igapäevane toetus

ELRC pakub teile kasutajatoe kaudu iga päev tehno- ja õigusabi. Kasutajatoe töötajad vastavad kõigile tehnoloogia- ja õigusküsimustele, mis on seotud keeleandmete kasutamise, loomise, kogumise või jagamisega. Kasutajatoega saab ühendust võtta aadressil http://www.lr-coordination.eu/helpdesk.

Algatust koordineerib ELRC keeleressursside komisjon (Language Resources Board) koostöös kõigi osalevate riikide esindajatega. Eesmärk on kuulda võtta kõigi keelekogukondade häält.

 

ELRC Eesti meeskond

tallinn@lr-coordination.eu